ด่วน!!! สมัครรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาบุตรสมาชิกฯ ปี 2566

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2566 ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา-ปริญญาตรี จำนวน 30 รายๆ ละ 2,000 บาท (บุตรของสมาชิกที่เป็นข้าราชการ จำนวน 15 ทุน บุตรของสมาชิกที่เป็น ลูกจ้างประจำ,พนักงานราชการ, และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 15 ทุน)  (ดาวโหลด รายละเอียด  ใบสมัคร)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *