สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด

walk together

วิสัยทัศน์ " สหกรณ์มั่นคง สมาชิกมั่งคั่ง อย่างยั่งยืน"

ข่าวสารสหกรณ์ฯ

เปิดรับสมัครสมาชิก อายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด เปิดรับสมัครสมาชิกฯ สอบถามรายละเอียดได้ที่ สหกรณ์ฯ ในวันเวลาทำการ

ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2567

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด ประกาศวันหยุด เดือนกรกฎาคม 2567 ในวันที่ 22 และ 29 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2567

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด ประกาศรายชื่อ และหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2567

ประกาศผลการสรรหาประธานกรรมการการเลือกตั้ง และกรรมการการเลือกตั้ง

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด ประกาศรายชื่อผู้สมัครเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง จำนวน 12 คน ให้ผู้สมัครฯ เข้ารับการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ในวันที่ 14 ธ.ค. 2566 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ และไปแสดงตนต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ในวันที่ 16 ธ.ค. 2566 เวลา 7.00-7.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสงคราม ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่บัญชี"

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไปฯ มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จำนวน 3 คน ดังนี้ 1.เลขประจำตัวสอบ 006 นางสาวนริสา ท่าตะโก 2.เลขประจำตัวสอบ 007 นางสาวอิสรีย์ โฆษิตศิรประภา 3.เลขประจำตัวสอบ 010 นางสาวเนตรชนก ณ บางช้าง

รับสมัคร ประธานกรรมการ จำนวน 1 ตำแหน่ง กรรมการดำเนินการ จำนวน 7 ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2567 จำนวน 1 ตำแหน่ง

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด รับสมัคร ประธานกรรมการ จำนวน 1 ตำแหน่ง กรรมการดำเนินการ จำนวน 7 ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2567 จำนวน 1 ตำแหน่ง สมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่ วันที่ 2-20 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. (ในวันทำการ)

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด งดรับ-จ่ายเงินทุกประเภท ตั้งแต่วันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2566

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด งดรับ-จ่ายเงินทุกประเภท ตั้งแต่วันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2566

รับสมัคร คณะกรรมการการเลือกตั้ง จำนวน 12 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด รับสมัคร คณะกรรมการการเลือกตั้ง จำนวน 12 คน สมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่ วันที่ 2-20 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. (ในวันทำการ)

รับสมัคร "ผู้สอบบัญชี"

สหกรณออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด เปิดรับสมัครผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2566 (ในวันทำการ)

การเสนอราคา "ประกันชีวิต"

สหกรณออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด มีความประสงค์จะทำประกันชีวิตเพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่สมาชิก ผู้ใดมีความประสงค์จะเสนอราคาฯ ให้ส่งข้อมูลเสนอราคาให้สหกรณ์ฯ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่สหกรณ์"

สหกรณออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เจ้าหน้าที่สหกรณ์ตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่บัญชี" จำนวน 15 ราย กำหนดสอบ 2 ตุลาคม 2566

รับสมัคร "เจ้าหน้าที่บัญชี " 1 อัตรา

สหกรณออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่บัญชี" ท่านใดสนใจ สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด ในวันทำการ ระหว่างวันที่ 1-22 กันยายน 2566 เวลา 08.30 - 15.30 น.

ที่ตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด