สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด

walk together

วิสัยทัศน์ " สหกรณ์มั่นคง สมาชิกมั่งคั่ง อย่างยั่งยืน"

ข่าวสารสหกรณ์ฯ

รับสมัคร "เจ้าหน้าที่บัญชี " 1 อัตรา

สหกรณออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่บัญชี" ท่านใดสนใจ สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด ในวันทำการ ระหว่างวันที่ 1-22 กันยายน 2566 เวลา 08.30 - 15.30 น.

สมัครรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาบุตรสมาชิกฯ ปี 2566

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2566 ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา-ปริญญาตรี จำนวน 30 รายๆ ละ 2,000 บาท (บุตรของสมาชิกที่เป็นข้าราชการ จำนวน 15 ทุน บุตรของสมาชิกที่เป็น ลูกจ้างประจำ,พนักงานราชการ, และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 15 ทุน) 

ที่ตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด