เชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566  ในวันที่ 16 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 07.45 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสงคราม จำกัด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสหกรณ์ฯ
เข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ระเบียบวาระการประชุม

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *