รับสมัคร “ผู้สอบบัญชี”

สหกรณออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด เปิดรับสมัครผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2566 (ในวันทำการ) รายละเอียดเพิ่มเติม

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *