ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่บัญชี”

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไปฯ มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จำนวน 3 คน ดังนี้ 1.เลขประจำตัวสอบ 006 นางสาวนริสา ท่าตะโก 2.เลขประจำตัวสอบ 007 นางสาวอิสรีย์ โฆษิตศิรประภา 3.เลขประจำตัวสอบ 010 นางสาวเนตรชนก ณ บางช้าง รายละเอียดเพิ่มเติมกำหนดการสอบสัมภาษณ์

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *