ประกาศเสนอราคาประกันชีวิต

สหกรณออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด มีความประสงค์จะทำประกันชีวิตเพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่สมาชิก ผู้ใดมีความประสงค์จะเสนอราคาฯ ให้ส่งข้อมูลเสนอราคาให้สหกรณ์ฯ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *