ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่บัญชี”

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด ได้ดำเนินการสอบคัดเลือก ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ภาคปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ โดยมีผู้สอบผ่าน จำนวน 2 ราย ตามลำดับชื่อดังนี้  1.นางสาวนริสา ท่าตะโก เลขประจำตัวสอบ 006  2.นางสาวเนตรชนก ณ บางช้าง เลขประจำตัวสอบ 010 ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกในลำดับที่ 1 มารายงานตัว พร้อมทำสัญญาจ้างฯ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 9.00 น. รายละเอียดเพิ่มเติม

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *