ประกาศผลการสรรหาประธานกรรมการการเลือกตั้ง และกรรมการการเลือกตั้ง

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด ประกาศรายชื่อผู้สมัครเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง จำนวน 12 คน รายละเอียดเพิ่มเติม ให้ผู้สมัครคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้ารับการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ในวันที่ 14 ธ.ค. 2566 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ และไปแสดงตนต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ในวันที่ 16 ธ.ค. 2566 เวลา 7.00-7.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสงคราม ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *