ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 (รายเดือน)

30เมษายน 31 พฤษภาคม 30 มิถุนายน 31 กรกฏาคม
31สิงหาคม 30 กันยายน 31 ตุลาคม 30 พฤศจิกายน
31ธันวาคม 31 มกราคม64 กุมภาพันธ์64 31 มีนาคม64