แผนยุทธศาสตร์สหกรณ์ ชุดที่ 39 


วิสัยทัศน์ : สหกรณ์มั่นคง ส่งเสริมการออม พร้อมให้บริการ บริหารโปร่งใส ใส่ใจสมาชิก

** เอกสาร **  

พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
M1 สหกรณ์มั่นคง SI1 จรรยาบรรณของคณะกรรมการดำเนินการ G1 มีการกำหนดจรรยาบรรณคณะกรรมการดำเนินการและจรรยาบรรณเจ้าหน้าที่ และเผยแพร่ K1 มีการประกาศใช้จรรยาบรรณ และเผยแพร่ทุกช่องทาง 
SI2 ส่งเสริมให้มีการทำประกันความเสี่ยงชดใช้หนี้แทนผู้ค้ำประกัน หรือนำหลักทรัพย์มาค้ำประกัน G2 ป้องกันปัญหาหนี้สูญจากการเสียชีวิตของสมาชิก  K2 มีการทำประกันหรือหลักทรัพย์อื่นใด ครอบคลุมวงเงินกู้ 100% 
SI3 การบริหารธุรกิจสหกรณ์ G3 การเติบโตของผลการดำเนินงาน K3 กำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น
M2 ส่งเสริมการออม SI4 ส่งเสริมให้สมาชิกมีการออม G4 สมาชิกมีการออมเพิ่มขึ้น K4 จำนวนเงินที่สมาชิกออมเงินฝากเพิ่มขึ้น 
G5 ส่งเสริมให้สมาชิกมีการทำประกันหรือฌาปนกิจ K5 ร้อยละของสมาชิกมีการทำประกันหรือฌาปนกิจ
M3 พร้อมให้บริการ   SI5 พัฒนาระบบการให้บริการ   G6 อาคารสำนักงานสหกรณ์มีความพร้อมในการให้บริการ K6 มีการจัดหาที่ดินและแผนงานสร้างสำนักงานสหกรณ์ ภายในปี 2563
G7 เจ้าหน้าที่สหกรณ์มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการให้บริการ K7 เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ปีละ 2 ครั้ง
G8 สมาชิกได้รับข้อมูลด้านการเงิน อย่างสะดวก และรวดเร็ว  K8 สมาชิกสามารถเปิดดูข้อมูลได้ด้วยตนเอง
M4 บริหารโปร่งใส   SI6 บริหารด้วยระบบธรรมาภิบาล          G9 มีระบบการควบคุมภายใน K9 จำนวนครั้งที่ได้รับการตรวจสอบ
G10 เจ้าหน้าที่สหกรณ์มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ k10 ร้อยละของสมาชิกที่แสดงข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
G11 เกณฑ์การประเมินสหกรณ์สีขาว k11 ผ่านเกณฑ์การประเมินสหกรณ์สีขาว
M5 ใส่ใจสมาชิก    SI7 จัดสวัสดิการแก่สมาชิกอย่างเท่าเทียมกัน    G12 สมาชิกได้รับสวัสดิการที่สหกรณ์จัดให้ อย่างเป็นธรรม  K12 บุตรสมาชิกทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาบุตรสมาชิกอย่างเป็นธรรม
K13 จำนวนสมาชิกที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกดีเด่น
K14 จำนวนสมาชิกผู้เกษียณหรือลาออกจากราชการได้รับเงินขวัญถุง
 G13 มีช่องทางในการร้องเรียนให้สมาชิก K15 ข้อร้องเรียนได้รับการแก้ไข

 

 MISSION  (พันธกิจ)  :  M 1 สหกรณ์มั่นคง

ประเด็นยุทธศาสตร์(Strategic issue) :

SI1 จรรยาบรรณของคณะกรรมการดำเนินการ

เป้าประสงค์ (Goal) ตัวชี้วัดหลัก(KPI) เป้าหมายปี 2563 กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม/วิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ
G1 มีการกำหนดจรรยาบรรณคณะกรรมการดำเนินการและจรรยาบรรณเจ้าหน้าที่ และเผยแพร่ K1 มีการประกาศใช้จรรยาบรรณ และเผยแพร่ทุกช่องทาง 100%  คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ลงสัตยาบรรณ  P1 จัดทำจรรยาบรรณร่วมกันของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่  ประกาศขึ้นบนเว็บไซต์ ภายใน วันที่ 27 ก.พ. 63

   
SI2 ส่งเสริมให้มีการประกันความเสี่ยงชดใช้หนี้แทนผู้ค้ำประกัน หรือนำหลักทรัพย์มาค้ำประกัน

เป้าประสงค์ (Goal) ตัวชี้วัดหลัก(KPI) เป้าหมายปี 2563 กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม/วิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ
G2 ป้องกันปัญหาหนี้สูญจากการเสียชีวิตของสมาชิก K2 มีการทำประกันหรือหลักทรัพย์อื่นใดครอบคลุมวงเงินกู้  100%ของสมาชิกที่ทำสัญญาใหม่ ในปี 63 สมาชิกมีการทำประกันหรือหลักทรัพย์อื่นใด ครอบคลุมวงเงินกู้ 100%  P2 แก้ไขระเบียบให้สมาชิก ผู้กู้ทำหลักค้ำประกันวงเงินกู้ สสธ.สส.หรือ สส.ชสอ. หรือ ทำ สสธท. หรือ กสธท.หรือทำสัญญาเงินกู้กับบริษัทประกันที่สหกรณ์กำหนด จำนวนสมาชิก ร้อยละ 100 ในปี 63 มีหลักประกันในวงเงินกู้ 100%
แก้ไขระเบียบใบเสร็จภายในเดือนเมษายน 2563

 SI3 การบริหารธุรกิจสหกรณ์

เป้าประสงค์ (Goal) ตัวชี้วัดหลัก(KPI) เป้าหมายปี 2563 กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม/วิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ
G3 การเติบโตของผลการดำเนินงาน     K3 กำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น           เพิ่มขึ้น10%        เพิ่มรายได้ลดรายจ่าย          P3 เพิ่มรายได้  ซื้อหุ้นชุมนุมไม่น้อยกว่า    ร้อยละ 10 ของมูลค่าหุ้น   รวมหุ้นที่ประสงค์จะถือ
   3.1 โครงการฝากเงินโดยการซื้อหุ้นชุมนุมกระทรวง         สาธารณสุขไทย
   3.2 เงินกู้เพื่อการท่องเที่ยว   สมาชิกกู้เงินเพื่อการท่องเที่ยววงเงินกู้ไม่น้อยกว่า 2.5 ล้านบาท
   3.3 โครงการเงินกู้เพื่อ        การประกอบอาชีพ จัดทำระเบียบเงินกู้ให้เสร็จภายในเดือนมิถุนายน
P4  ลดรายจ่าย  
    4.1 แผนลดรายจ่ายงานบริหาร  รายจ่ายลดลงจากเดิมร้อยละ 5

 

MISSION  (พันธกิจ)  :  M 2 ส่งเสริมการออม 

SI4 ส่งเสริมให้สมาชิกมีการออม

เป้าประสงค์ (Goal) ตัวชี้วัดหลัก(KPI) เป้าหมายปี 2563 กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม/วิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ
G4 ส่งเสริมให้สมาชิกมีการออม K4 จำนวนเงินที่สมาชิกออมเงินฝากเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น 10% สร้างแรงจูงใจและประชาสัมพันธ์ P4 ประกาศระดมเงินทุนระยะสั้น อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
G5 ส่งเสริมให้สมาชิกมีการทำประกันหรือฌาปนกิจ  K5 ร้อยละของสมาชิกมีการทำประกันหรือฌาปนกิจ  เพิ่มชึ้น  >80 %  สร้างแรงจูงใจและประชาสัมพันธ์  P5 ประชาสัมพันธ์การทำประกันชีวิตหรือการสมัครสมาชิกฌาปนกิจกับสสธ.สส.หรือ สส.ชสอ. หรือ ทำ สสธท. หรือ กสธท   สมาชิกมีการทำประกัน จำนวน....คน
(คิดจากร้อยละ 80 ของคนที่ไม่ได้กู้และยังไม่ได้ทำประกัน)

 

MISSION  (พันธกิจ)  :  M 3 พร้อมให้บริการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์(Strategic issue) : SI5  พัฒนาระบบการให้บริการ

เป้าประสงค์ (Goal) ตัวชี้วัดหลัก(KPI) เป้าหมายปี 2563 กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม/วิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ
G6 อาคารสำนักงานสหกรณ์มีความพร้อมในการให้บริการ K6 มีการจัดหาที่ดินและแผนงานสร้างสำนักงานสหกรณ์ ภายในปี 2563 มีการจัดซื้อที่ดิน  1. ประกาศเชิญชวนให้เสนอขายที่ดิน P6 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ประกาศทุกช่องทาง จัดทำประกาศภายใน เดือนมีนาคม 2563
G7 เจ้าหน้าที่สหกรณ์มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการให้บริการ  K7 เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ปีละ 2 ครั้ง 100% พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ P7 จัดทำแผนการอบรมด้านการบริการ/การบริหาร อย่างน้อยคนละ 2 ครั้ง
G8 สมาชิกได้รับข้อมูลด้านการเงิน อย่างสะดวก และรวดเร็ว  K8 สมาชิกสามารถเปิดดูข้อมูลได้ด้วยตนเอง 100% จัดทำช่องทางให้สมาชิกเข้าถึงข้อมูลได้ P8 จัดทำใบเสร็จรับเงินประจำเดือนของสมาชิกในรูปแบบ electronic file   (E-slip ) มีการใช้งานรูปแบบ รูปแบบ electronic file   (E-slip )

 

MISSION  (พันธกิจ)  :  M 4 บริหารโปร่งใส(ด้วยหลักธรรมาภิบาล) 

ประเด็นยุทธศาสตร์(Strategic issue) : SI6 บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ (Goal) ตัวชี้วัดหลัก(KPI) เป้าหมายปี 2563 กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม/วิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ
G9 มีระบบการควบคุมภายใน K9 จำนวนครั้งที่ได้รับการตรวจสอบ 10 ครั้งต่อปี ดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายใน P9 จัดทำกิจกรรมควบคุมภายในตามมาตรฐาน ฯ มีการดำเนินงานควบคุมภายในตามมาตรฐานฯ
G10 เจ้าหน้าที่สหกรณ์มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่               K10 ร้อยละของสมาชิกที่แสดงข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ 80% เพิ่มช่องทางการสื่อสารเพื่อแสดงข้อคิดเป็นหรือข้อเสนอแนะ P10 จัดทำช่องทางการสื่อสารเพื่อให้สมาชิกแสดงข้อคิดเป็นหรือข้อเสนอแนะ มีช่องทางการสื่อสารเพื่อแสดงข้อคิดเป็นหรือข้อเสนอแนะ
G11 เกณฑ์การประเมินสหกรณ์สีขาว K11 ผ่านเกณฑ์การประเมินสหกรณ์สีขาว ผ่านเกณฑ์ ดำเนินการตามมาตรฐานการประเมินสหกรณ์สีขาว P11 จัดทำแผนการประเมินมาตรฐานสหกรณ์สีขาว มีการประเมินตนเองตามแบบประเมินมาตรฐานสหกรณ์สีขาว

 

MISSION  (พันธกิจ)  :  M 5 ใส่ใจสมาชิก     

ประเด็นยุทธศาสตร์(Strategic issue) : SI7 จัดสวัสดิการที่เหมาะสมเป็นธรรมให้สมาชิก

เป้าประสงค์ (Goal) ตัวชี้วัดหลัก(KPI) เป้าหมายปี 2563 กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม/วิธีการ ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ
G12 สมาชิกได้รับสวัสดิการที่สหกรณ์จัดให้อย่างเป็นธรรม    K12 บุตรสมาชิกทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาบุตรสมาชิกอย่างเป็นธรรม จำนวน 20 คน กำหนดเกณฑ์เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา P12 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาบุตรสมาชิก สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาบุตรสมาชิกจำนวน 20 คน
K13 จำนวนสมาชิกที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกดีเด่น จำนวน5คน กำหนดเกณฑ์การสมาชิกดีเด่น p13 คัดเลือกสมาชิกดีเด่นตามเกณฑ์ สมาชิกได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกดีเด่นจำนวน 5 คน
K14จำนวนสมาชิกผู้เกษียณหรือลาออกจากราชการได้รับเงินขวัญถุง 100% กำหนดเกณฑ์สมาชิกผู้มีสิทธิ์ได้รับ p14 มอบเงินขวัญถุงให้กับสมาชิกผู้เกษียณหรือลาออกจากราชการ สมาชิกผู้เกษียณหรือลาออกจากราชการได้รับเงินขวัญถุงทุกราย
G13 มีช่องทางการร้องเรียน K15 ข้อร้องเรียนได้รับการแก้ไข 100% สร้างช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน p15 กิจกรรมแก้ไขข้อร้องเรียนตามปัญหาที่ได้รับ ทุกข้อร้องเรียนได้รับการแก้ไข