ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด

“สหกรณ์มั่นคง ส่งเสริมการออม พร้อมให้บริการ บริหารโปร่งใส ใส่ใจสมาชิก”

ความเดิม นายแพทย์ สสจ. (น.พ.ธนัญย์ ภัพภวิมล) ถึงแก่กรรม

          เริ่มที่หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข สสจ. (คุณญาณี ประจัญบาน) ได้ริเริ่มขึ้นเป็นเงินออมทรัพย์คนละ 30 บาทต่อ 1 หุ้น บางคนก็ซื้อ 5 หุ้น, 10 หุ้น ตามกำลังทรัพย์ เหตุที่ริเริ่มก็เพราะมองเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของสาธารณสุขส่วนมาก ขาดเงิน เงินเดือนน้อย เวลาเดือดร้อนหาแหล่งเงินกู้ไม่ได้ ที่อื่นดอกเบี้ยแพง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม(คุณญาณี ประจัญบาน) และหัวหน้าฝ่ายบริหาร(คุณสำอาง พินิจการ) ฝ่ายการเงินจึงช่วยกันบริหารจัดการ โดยมีคุณสำอาง พินิจการ บริหารจัดการทำการหักเงินเดือนและคุณญาณี ประจัญบาน จัดทำบัญชี ให้กู้ครั้งแรกในวงเงินไม่เกิน 1,500 บาท เก็บเงินคืนใน 3 เดือน ต่อมาเงินกองกลางมีมากขึ้น ให้กู้ได้คนละ 7 เท่าของเงินเดือน

          ต่อมาสหกรณ์จังหวัดได้เข้ามาแนะนำว่าควรจะจดทะเบียนเป็นสหกรณ์เพื่อจะได้ตรวจสอบได้สะดวกขึ้น จึงได้จดทะเบียนเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข เมื่อปี พ.ศ.2520 และจดทะเบียนกับนายทะเบียนสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ถูกต้องตามกฎหมายเมื่อ วันที่ 8 มีนาคม 2526