คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด ชุดที่ 42 ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 มีมติเห็นชอบให้ถือใช้แผนการปรับเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิหลังจากหักชำระหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด โดยให้ปรับในวันที่ 1 พฤศจิกายน ขอทุกปี รายละเอียดดังต่อไปนี้