บัดนี้ การประกวดราคาก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด โดยวิธีประกวดราคา เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พีทร้า คอนสตรั๊คชั่น จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 17,476,323.91 บาท เอกสารลงนาม