สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 20 เมษายน 2566 ระหว่างเวลา 9.00-14.30 น. ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด  เอกสารดาวโหลด