สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด ขยายเวลาโครงการเงินฝากออมทรัพย์ ครบรอบ 40 ปี ไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.70 ต่อปี รายละเอียดเพิ่มเติม