ข่าวประชาสัมพันธ์

1 เมษายน 2567

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการ นำคณะเจ้าหน้าที่และสมาชิกสหกรณ์ฯ เข้าร่วมขบวนแห่ในงานสมโภชศาลหลักเมืองและทำบุญเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม ครบรอบ 123 ปี จังหวัดสมุทรสงคราม

1 เมษายน 2567 Read More »

เชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566  ในวันที่ 16 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 07.45 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสงคราม จำกัด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสหกรณ์ฯ เข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ระเบียบวาระการประชุม

เชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 Read More »

ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2567

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด ประกาศรายชื่อ และหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2567 รายละเอียดดังนี้ ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งตามรายชื่อฯ ไปแสดงตนต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ในวันที่ 16 ธ.ค. 2566 ตั้งแต่เวลา 7.00-7.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสงคราม ตำบลลาดใหญ่ อำเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2567 Read More »

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่บัญชี”

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด ได้ดำเนินการสอบคัดเลือก ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ภาคปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ โดยมีผู้สอบผ่าน จำนวน 2 ราย ตามลำดับชื่อดังนี้  1.นางสาวนริสา ท่าตะโก เลขประจำตัวสอบ 006  2.นางสาวเนตรชนก ณ บางช้าง เลขประจำตัวสอบ 010 ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกในลำดับที่ 1 มารายงานตัว พร้อมทำสัญญาจ้างฯ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 9.00 น. รายละเอียดเพิ่มเติม  

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่บัญชี” Read More »

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่บัญชี”

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไปฯ มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จำนวน 3 คน ดังนี้ 1.เลขประจำตัวสอบ 006 นางสาวนริสา ท่าตะโก 2.เลขประจำตัวสอบ 007 นางสาวอิสรีย์ โฆษิตศิรประภา 3.เลขประจำตัวสอบ 010 นางสาวเนตรชนก ณ บางช้าง รายละเอียดเพิ่มเติมกำหนดการสอบสัมภาษณ์

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่บัญชี” Read More »

ประกาศเสนอราคาประกันชีวิต

สหกรณออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด มีความประสงค์จะทำประกันชีวิตเพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่สมาชิก ผู้ใดมีความประสงค์จะเสนอราคาฯ ให้ส่งข้อมูลเสนอราคาให้สหกรณ์ฯ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศเสนอราคาประกันชีวิต Read More »

รับสมัคร “ผู้สอบบัญชี”

สหกรณออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด เปิดรับสมัครผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2566 (ในวันทำการ) รายละเอียดเพิ่มเติม

รับสมัคร “ผู้สอบบัญชี” Read More »

รับสมัคร คณะกรรมการการเลือกตั้ง จำนวน 12 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด รับสมัคร คณะกรรมการการเลือกตั้ง จำนวน 12 คน สมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่ วันที่ 2-20 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. (ในวันทำการ) รายละเอียดเพี่มเติม

รับสมัคร คณะกรรมการการเลือกตั้ง จำนวน 12 คน Read More »

รับสมัคร ประธานกรรมการ จำนวน 1 ตำแหน่ง กรรมการดำเนินการ จำนวน 7 ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2567 จำนวน 1 ตำแหน่ง

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด รับสมัคร ประธานกรรมการ จำนวน 1 ตำแหน่ง กรรมการดำเนินการ จำนวน 7 ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2567 จำนวน 1 ตำแหน่ง สมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่ วันที่ 2-20 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. (ในวันทำการ) รายละเอียดเพิ่มเติม ใบสมัครประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ ใบสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ

รับสมัคร ประธานกรรมการ จำนวน 1 ตำแหน่ง กรรมการดำเนินการ จำนวน 7 ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2567 จำนวน 1 ตำแหน่ง Read More »

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด งดรับ-จ่ายเงินทุกประเภท ตั้งแต่วันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2566

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด งดรับ-จ่ายเงินทุกประเภท ตั้งแต่วันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2566 เพื่อทำการปิดบัญชีประจำปี 2566

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด งดรับ-จ่ายเงินทุกประเภท ตั้งแต่วันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2566 Read More »