ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566  ในวันที่ 16 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 07.45 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสงคราม จำกัด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสหกรณ์ฯ เข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ระเบียบวาระการประชุม

ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2567

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด ประกาศรายชื่อ และหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2567 รายละเอียดดังนี้ ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งตามรายชื่อฯ ไปแสดงตนต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ในวันที่ 16 ธ.ค. 2566 ตั้งแต่เวลา 7.00-7.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสงคราม ตำบลลาดใหญ่ อำเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่บัญชี”

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด ได้ดำเนินการสอบคัดเลือก ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ภาคปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ โดยมีผู้สอบผ่าน จำนวน 2 ราย ตามลำดับชื่อดังนี้  1.นางสาวนริสา ท่าตะโก เลขประจำตัวสอบ 006  2.นางสาวเนตรชนก ณ บางช้าง เลขประจำตัวสอบ 010 ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกในลำดับที่ 1 มารายงานตัว พร้อมทำสัญญาจ้างฯ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 9.00 น. รายละเอียดเพิ่มเติม  

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่บัญชี”

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไปฯ มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จำนวน 3 คน ดังนี้ 1.เลขประจำตัวสอบ 006 นางสาวนริสา ท่าตะโก 2.เลขประจำตัวสอบ 007 นางสาวอิสรีย์ โฆษิตศิรประภา 3.เลขประจำตัวสอบ 010 นางสาวเนตรชนก ณ บางช้าง รายละเอียดเพิ่มเติมกำหนดการสอบสัมภาษณ์

ประกาศเสนอราคาประกันชีวิต

สหกรณออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด มีความประสงค์จะทำประกันชีวิตเพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่สมาชิก ผู้ใดมีความประสงค์จะเสนอราคาฯ ให้ส่งข้อมูลเสนอราคาให้สหกรณ์ฯ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม

รับสมัคร “ผู้สอบบัญชี”

สหกรณออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด เปิดรับสมัครผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2566 (ในวันทำการ) รายละเอียดเพิ่มเติม

รับสมัคร คณะกรรมการการเลือกตั้ง จำนวน 12 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด รับสมัคร คณะกรรมการการเลือกตั้ง จำนวน 12 คน สมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่ วันที่ 2-20 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. (ในวันทำการ) รายละเอียดเพี่มเติม

รับสมัคร ประธานกรรมการ จำนวน 1 ตำแหน่ง กรรมการดำเนินการ จำนวน 7 ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2567 จำนวน 1 ตำแหน่ง

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด รับสมัคร ประธานกรรมการ จำนวน 1 ตำแหน่ง กรรมการดำเนินการ จำนวน 7 ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2567 จำนวน 1 ตำแหน่ง สมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่ วันที่ 2-20 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. (ในวันทำการ) รายละเอียดเพิ่มเติม ใบสมัครประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ ใบสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด งดรับ-จ่ายเงินทุกประเภท ตั้งแต่วันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2566

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด งดรับ-จ่ายเงินทุกประเภท ตั้งแต่วันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2566 เพื่อทำการปิดบัญชีประจำปี 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่สหกรณ์”

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เจ้าหน้าที่สหกรณ์ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่บัญชี” จำนวน 15 ราย กำหนดสอบ 2 ตุลาคม 2566 รายละเอียดดังนี้ (เอกสารดาวโหลด)