สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด

walk together

วิสัยทัศน์ " สหกรณ์มั่นคง สมาชิกมั่งคั่ง อย่างยั่งยืน"

ข่าวสารสหกรณ์ฯ

ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2567

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด ประกาศรายชื่อ และหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2567ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งตามรายชื่อฯ ไปแสดงตนต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ในวันที่ 16 ธ.ค. 2566 ตั้งแต่เวลา 7.00-7.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสงคราม ตำบลลาดใหญ่ อำเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศผลการสรรหาประธานกรรมการการเลือกตั้ง และกรรมการการเลือกตั้ง

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด ประกาศรายชื่อผู้สมัครเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง จำนวน 12 คน ให้ผู้สมัครฯ เข้ารับการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ในวันที่ 14 ธ.ค. 2566 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ และไปแสดงตนต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ในวันที่ 16 ธ.ค. 2566 เวลา 7.00-7.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสงคราม ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

ผลการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด ได้ดำเนินการสอบคัดเลือก ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ภาคปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ โดยมีผู้สอบผ่าน จำนวน 2 ราย ตามลำดับชื่อดังนี้  1.นางสาวนริสา ท่าตะโก เลขประจำตัวสอบ 006  2.นางสาวเนตรชนก ณ บางช้าง เลขประจำตัวสอบ 010 ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกในลำดับที่ 1 มารายงานตัว พร้อมทำสัญญาจ้างฯ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 9.00 น.

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่บัญชี"

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไปฯ มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จำนวน 3 คน ดังนี้ 1.เลขประจำตัวสอบ 006 นางสาวนริสา ท่าตะโก 2.เลขประจำตัวสอบ 007 นางสาวอิสรีย์ โฆษิตศิรประภา 3.เลขประจำตัวสอบ 010 นางสาวเนตรชนก ณ บางช้าง

รับสมัคร ประธานกรรมการ จำนวน 1 ตำแหน่ง กรรมการดำเนินการ จำนวน 7 ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2567 จำนวน 1 ตำแหน่ง

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด รับสมัคร ประธานกรรมการ จำนวน 1 ตำแหน่ง กรรมการดำเนินการ จำนวน 7 ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2567 จำนวน 1 ตำแหน่ง สมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่ วันที่ 2-20 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. (ในวันทำการ)

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด งดรับ-จ่ายเงินทุกประเภท ตั้งแต่วันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2566

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด งดรับ-จ่ายเงินทุกประเภท ตั้งแต่วันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2566

รับสมัคร คณะกรรมการการเลือกตั้ง จำนวน 12 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด รับสมัคร คณะกรรมการการเลือกตั้ง จำนวน 12 คน สมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่ วันที่ 2-20 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. (ในวันทำการ)

รับสมัคร "ผู้สอบบัญชี"

สหกรณออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด เปิดรับสมัครผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2566 (ในวันทำการ)

การเสนอราคา "ประกันชีวิต"

สหกรณออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด มีความประสงค์จะทำประกันชีวิตเพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่สมาชิก ผู้ใดมีความประสงค์จะเสนอราคาฯ ให้ส่งข้อมูลเสนอราคาให้สหกรณ์ฯ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่สหกรณ์"

สหกรณออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เจ้าหน้าที่สหกรณ์ตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่บัญชี" จำนวน 15 ราย กำหนดสอบ 2 ตุลาคม 2566

รับสมัคร "เจ้าหน้าที่บัญชี " 1 อัตรา

สหกรณออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่บัญชี" ท่านใดสนใจ สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด ในวันทำการ ระหว่างวันที่ 1-22 กันยายน 2566 เวลา 08.30 - 15.30 น.

สมัครรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาบุตรสมาชิกฯ ปี 2566

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2566 ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา-ปริญญาตรี จำนวน 30 รายๆ ละ 2,000 บาท (บุตรของสมาชิกที่เป็นข้าราชการ จำนวน 15 ทุน บุตรของสมาชิกที่เป็น ลูกจ้างประจำ,พนักงานราชการ, และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 15 ทุน) 

ที่ตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด