สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด เปิดรับสมัครผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด ประจำปี 2564 สนใจยื่นข้อเสนอบริการสอบบัญชีและค่าธรรมเนียมได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด ในวันที่ 1-24 พฤศจิกายน 2563 ในวันและเวลาทำการของสหกรณ์ฯ รายละเอียด