สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกฯ มีผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ดังนี้ 1.นายคุณากรณ์ พุ่มแตงอ่อน 2.นางสาวนัยรัตน์ โพธิลังกา ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้าสอบคัดเลือก ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด รายละเอียด