ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 (รายเดือน)

30เมษายน 31พฤษภาคม 30มิถุนายน กรกฏาคม
31สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน