ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 (รายเดือน)

30เมษายน 31พฤษภาคม 30มิถุนายน กรกฏาคม
31สิงหาคม 30กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน