แผนยุทธศาสตร์ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด

ปี 2557-2558

M1 สหกรณ์มั่นคง

SI1        ส่งเสริมการใช้ระบบประกัน

G1        เพื่อป้องกันปัญหาหนี้สูญ โดยกำหนดให้มีการทำประกันชีวิตหมู่ให้สมาชิกทุกคนหรือทำประกันสัญญาเงินกู้  ทำ ฌกส.สาธารณสุข หรือ ฌกส.ชุมนุม

G2       เพื่อให้สมาชิกใช้เงินฝากค้ำเป็นหลักค้ำประกันเงินกู้ (ร้อยละ 1 ของวงเงินกู้)

G3        จัดลำดับความน่าเชื่อถือของกลุ่มสมาชิก (จัดชั้นลูกหนี้)

M2 ส่งเสริมการออม

SI2        ส่งเสริมให้มีการรับสมาชิกเพิ่มมากขึ้น

G4        เพื่อให้ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับ สมัครเป็นสมาชิกสามัญ

G5        เพื่อให้ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับ สมัครเป็นสมาชิกสมทบ

G6        ส่งเสริมให้สมาชิกสามัญออมเงินหุ้นมากขึ้น

M3 พร้อมให้บริการ

SI3        ส่งเสริมการพัฒนาระบบการให้บริการ

G7        ให้เจ้าหน้าที่และกรรมการสหกรณ์มีความพร้อมในการให้บริการ

G8        สถานที่ทำงานน่าอยู่

M4 บริหารโปร่งใส (ด้วยหลักธรรมาภิบาล)

SI4        หลักนิติธรรม

SI5        หลักคุณธรรม

SI6        บริหารโปร่งใส

SI7        หลักการมีส่วนร่วม

SI8        หลักความรับผิดชอบ

SI9        หลักความคุ้มค่า

G9        เพื่อเผยแพร่ ระเบียบ ข้อบังคับ สหกรณ์และสิทธิหน้าที่ของสมาชิกฯ

G10     กำหนดจรรยาบรรณของกรรมการและเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรและปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณที่ได้กำหนดไว้

G11      สหกรณ์มีระบบเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

G12       สหกรณ์มีช่องทางให้สมาชิกมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อประโยชน์ของสหกรณ์

G13       สหกรณ์มีสมาชิกรับผิดชอบต่อสังคม สาธารณะ และส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นประโยชน์ต่อสังคม

G14       สหกรณ์มีระบบการควบคุมภายในที่ดี (ประเมินของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก่อนปี การประเมินธรรมาภิบาล)

M5 ใส่ใจสมาชิก

SI10      พิจารณาสวัสดิการที่เหมาะสมเป็นธรรมให้สมาชิก

G15       เพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข