Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

วิสัยทัศน์พันธกิจ

แผนยุทธศาสตร์ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงครามจำกัด

ปี 2557-2558

M1สหกรณ์มั่นคง

  SI1  ส่งเสริมการใช้ระบบประกัน

  G1  เพื่อป้องกันปัญหาหนี้สูญ โดยกำหนดให้มีการทำประกันชีวิตหมู่ให้สมาชิกทุกคน
        หรือทำประกันสัญญาเงินกู้ทำ ฌกส.สาธารณสุข หรือ ฌกส.ชุมนุม
  G2  เพื่อให้สมาชิกใช้เงินฝากค้ำเป็นหลักค้ำประกันเงินกู้(ร้อยละ 1 ของวงเงินกู้)
  G3  จัดลำดับความน่าเชื่อถือของกลุ่มสมาชิก (จัดชั้นลูกหนี้)

M2 ส่งเสริมการออม

  SI2  ส่งเสริมให้มีการรับสมาชิกเพิ่มมากขึ้น

  G4  เพื่อให้ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับ สมัครเป็นสมาชิกสามัญ 
  G5  เพื่อให้ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับ สมัครเป็นสมาชิกสมทบ
  G6  ส่งเสริมให้สมาชิกสามัญออมเงินหุ้นมากขึ้น

M3 พร้อมให้บริการ

  SI3 ส่งเสริมการพัฒนาระบบ การให้บริการ

  G7  ให้เจ้าหน้าที่และกรรมการสหกรณ์มีความพร้อมในการให้บริการ  
  G8  สถานที่ทำงานน่าอยู่

M4 บริหารโปร่งใส (ด้วยหลักธรรมาภิบาล)

  SI4  หลักนิติธรรม
  SI5  หลักคุณธรรม
  SI6  บริหารโปร่งใส
  SI7  หลักการมีส่วนร่วม
  SI 8  หลักความรับผิดชอบ
  SI 9  หลักความคุ้มค่า

  G9   เพื่อเผยแพร่ ระเบียบ ข้อบังคับ สหกรณ์และสิทธิหน้าที่ของสมาชิกฯ
  G10  กำหนดจรรยาบรรณของกรรมการและ จนท.เป็นลายลักษณ์อักษรและ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่ได้กำหนดไว้ 
  G11  สหกรณ์มีระบบเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
  G12  สหกรณ์มีช่องทางให้สมาชิกมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อประโยชน์ของสหกรณ์
  G13  สหกรณ์มีสมาชิกรับผิดชอบต่อสังคม  สาธารณะ  และส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม
          เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
  G14  สหกรณ์มีระบบการควบคุมภายในที่ดี (ประเมินของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก่อนปี การประเมินธรรมาภิบาล)

M5 ใส่ใจสมาชิก

  SI10  พิจารณาสวัสดิการที่เหมาะสมเป็นธรรมให้สมาชิก

  G15  เพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข