ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ไปแสดงตัวต่อที่ประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2565 ในวันที่ 10 ธันวาคม 2565 เวลา 8.00 น. ณ หอประชุมทองอุไร 4 โรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม