สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด เรียกเก็บในเดือนกันยายน 2565 จำนวน 3 ราย เป็นเงิน 285 บาท รายละเอียด