สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2565 จำนวน 30 ราย รายละ 2,000 บาท สมาชิกสามารถยื่นคำขอฯ ระหว่างวันที่ 3-17 ตุลาคม 2565 ในวันและเวลาทำการ ณ สหกรณ์ฯ และทำการคัดเลือกในระหว่างวันที่ 18-31 ตุลาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 11.00 น. รายละเอียดเงื่อนไข / แบบฟอร์มยื่นคำขอ