สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด จัดโครงการเงินกู้พิเศษสำหรับสมาชิกที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (ระลอก4) วงเงินกู้ไม่เกิน 1 ล้านบาท ส่งชำระไม่เกิน 120 งวด อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี(มีเฉลี่ยคืน) รายละเอียด  แบบฟอร์มคำขอกู้