มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงครามฯ ว่าด้วยหุ้น พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 มีมติให้ปรับลดอัตราการถือหุ้น สมาชิกดังนี้ รายละเอียด