สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด ประกาศผลการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565  ..รายชื่อ.. ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งตามรายชื่อ และหมายเลขประจำตัวดังกล่าวข้างต้น ไปแสดงตัว ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในวันศุกร์ ที่ 10 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุม ทองอุไร 4 โรงเรียนศรัทธาสมุทร อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม