สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด ประกาศรายชื่อผู้สมัครเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดังนี้ ..รายชื่อ.. ให้ผู้สมัครประธานกรรมการการเลือกตั้ง และกรรมการการเลือกตั้ง ไปแสดงตัวต่อ ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี2564 ในวันศุกร์ ที่ 10 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุม ทองอุไร 4 โรงเรียนศรัทธาสมุทร