สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด จะมีการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ จึงมีการสรรหาประธานกรรมการการเลือกตั้ง จำนวน 1 ตำแหน่ง กรรมการการเลือกตั้ง จำนวน 9 ตำแหน่ง ผู้ใดสนใจ สมัครได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม จำกัด ในวันที่ 1-12 พฤศจิกายน 2564 ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 8.30-16.00 น. รายละเอียดเพิ่มเติม