คณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด ครบวาระจำนวน 8 ตำแหน่ง ประกอบด้วยประธานกรรมการ จำนวน 1 ตำแหน่ง กรรมการดำเนินการ จำนวน 7 ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน 1 ตำแหน่ง ประจำปี 2564 ครบวาระ จึงมีการรับสมัครตำแหน่งดังกล่าวฯ ผู้ใดสนใจสมัครเลือกตั้ง สามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานเอกสารด้วยตนเอง ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม ในวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 12 พฤศจิกายน 2564 ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่ เวลา 8.30-16.30 น. รายละเอียดเพิ่มเติม ใบสมัคร