สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด เปิดรับสมัครผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด ประจำปี 2565 สนใจยื่นข้อเสนอบริการสอบบัญชีและค่าธรรมเนียมได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด ในวันที่ 1 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาทำการของ สหกรณ์ฯ ประกาศเพิ่มเติม