สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด มีความประสงค์ จะทำประกันชีวิตเพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่สมาชิก หน่วยงาน องค์กร บริษัทใดมีความประสงค์จะเสนอราคาดังกล่าวให้ส่งข้อมูลเสนอราคาให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงครามจำกัด ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 รายละเอียดดังนี้