คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด มีมติให้ปรับเงินได้รายเดือนคงเหลือหลังหักชำระหนี้ รายละเอียดดังนี้