สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากจำนวน 3 รายการดังนี้  1.ดอกเบี้ยเงินฝากจากสมาคมฌาปนกิจ 2.ดอกเบี้ยเงินฝากจากสหกรณ์อื่น 3.ดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิก