ในภาวะวิกฤติไววัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้-เงินฝาก เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน   ดอกเบี้ยเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินฝาก