สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด จัดทำโครงการเงินกู้ฉุกเฉินกรณีพิเศษ(COVID-19 ระลอก 2)เพื่อช่วยเหลือสมาชิกฯ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายละเอียด เอกสารแบบคำขอ เอกสารแนบท้าย