เนื่องด้วยในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม (ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในจังหวัดสมุทรสงคราม) มีคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย สหกรณ์ฯ จึงขอเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2563 ออกไปพลางก่อน และเมื่อสถานการณ์เข้าสู่สภาวะคลี่คลาย สหกรณ์ฯจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง รายละเอียด