สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด เรียนเชิญท่านสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมทองอุไร 4 โรงเรียนศัทธาสมุทร หนังสือเชิญ ระเบียบวาระการประชุม