สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด ประกาศรายชื่อบุตรสมาชิกสามัญผู้ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาบุตร สมาชิกประจำปี 2563 จำนวน 20 ราย ดังนี้ เข้ารับมอบเงินในวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมทองอุไร 4 โรงเรียนศรัทธาสมุทร หากมีเหตุขัดข้องประการใดโปรดแจ้งมายังสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 12.00 น.