สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด แจ้งปิดทำการ รับ-จ่ายเงินทุกประเภท ตั้งแต่ วันที่ 2-13 พฤศจิกายน 2563