สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม รับสมัครกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ (กรรมการดำเนินการ 7 ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบกิจการ 1 ตำแหน่ง) ใบสมัครกรรมการดำเนินการ ใบสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ รายละเอียดเพิ่มเติม