สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563 ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา-ปริญญาตรี จำนวน 20 ราย รายละ 3,000 บาท สมาชิกท่านใดมีบุตร สามารถยื่นเอกสารสมัคร ระหว่าง 1-30 ตุลาคม 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม ใบสมัคร