สกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงครามฯ มีความประสงค์จะทำประกันชีวิตเพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่สมาชิก ผู้ใดมีความประสงค์จะเสนอราคาดังกล่าว ให้ส่งข้อมูลเสนอราคาให้ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงครามฯ ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม