สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด ชุดที่ 39 ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 กำหนดการประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2563 ตามความในข้อ 63 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด พ.ศ. 2557 ขึ้น ในวันเสาร์ ที่ 15 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมทองอุไร 4 โรงเรียนศรัทธาสมุทร เอกสาร ระเบียบวาระการประชุม