สหกรณ์ออมทรัพสาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด

     กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น

       1. ประเภทออมทรัพย์ ร้อยละ 1.75บาท/ปี

       2. ประเภทออมทรัพย์พิเศษ รายละเอียด

     กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

       1. ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ร้อยละ 1.75บาท/ปี

       2. ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ 2.25บาท/ปี