1.อายุไม่เกิน 60 ปี ถีง 25 พฤษภาคม 2563 เท่านั้น

2.จะรับสมัครสมาชิกอายุไม่เกิน 59 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป