สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด ได้ออกมาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา (covid-19) (พักชำระต้นเงินกู้สามัญ) แบบฟอร์ม