การถือหุ้น การฝาก-ถอนเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ สิทธิการกู้ต่าง ๆ ดอกเบี้ยเงินฝากต่าง ๆ