สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด มีความประสงค์จัดหาที่ดิน จำนวน 1 แปลง เพื่อก่อสร้างสานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด โดยมีพื้นที่ไม่เกิน 5 ไร่ การคมนาคมสะดวก ระบบสาธารณูปโภคเข้าถึงฯ สามารถยื่นเสนอเอกสารหลักฐาน ในระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 08.30-16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์) ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ เอกสารใบเสนอราคา เอกสารรายละเอียดที่ดิน